Szolgáltatásaink


Bölcsődénkben a 0-3 éves korosztály napközbeni gondozás-nevelését végezzük. Figyelembe vesszük a korosztály életkori sajátosságait, egyéni szükségleteit, igényét. Tiszteletben tartjuk személyiségét, a Szülői nevelést.
  
Biztosítjuk:
- a személyi állandóságot,
- a megfelelő tárgyi és személyi környezetet,
- a szeretetteljes, szakszerű nevelést-gondozást,
- a helyes szokás és viselkedési szabályok kialakítását, önállósodás lehetőségét,
- a korszerű táplálást,
- a rugalmas jól szervezett folyamatos napirendet,
- a játéklehetőségek sokszínűségét (éneklés, zenélés, mese, bábozás, mondókázás, játékos torna, képnézegetés, rajzolás, festés (ecsettel, ujjal), gyurmázás, papírhajtogatás,- tépés,- ragasztás,- vágás stb. a társakkal, gondozónőkkel való együttjátszás lehetőségét, a szabad játékválasztást és tevékenységet,
- a szabad levegőn játszás és alvás, étkezés lehetőségét (időjárás függvényében)
- a tanulási lehetőségeket a tapasztalatszerzés és próbálkozás, gyakorlás,megismerés útján
Szakembereink, a Családlátogatások, a Szülővel történő többnyire fokozatos beszoktatások ideje alatt, és a Szülő által megnyitott fejlődési naplóban leírtak segítségével ismerkednek meg a gyermekek személyiségével, fejlettségi szintjével, egyéni szokásaival, igényeivel. Tiszteletben tartjuk a Családi nevelést, azt kiegészítve, segítve. A gyermekeket 6 csoportban, 12-14- fős létszámok mellett látja el csoportonként, két kisgyermeknevelő, váltott műszakban. Egy kisgyermeknevelő abban az időszakban mikor mindketten jelen vannak, 6-7 gyermeket lát el. Biztosítják a rájuk bízott gyermekek optimális testi, értelmi, érzelmi, pszichés, szociális fejlődésének feltételeit. Felelősséggel végzik gyermekközpontú és családtámogató munkájukat. A Szülő távolléte idejére állandó figyelmükkel, jelenlétükkel, segítő tevékenységükkel nyújtják a gyermekeknek az otthon Szülők mellett megszokott biztonságot, meleg Családias, jó hangulatú légkört.
Játékkészletünket a gyermekek életkori sajátosságainak, fejlettségének, igényének megfelelően, az országos alapprogram és minimum feltételek figyelembevételével állítjuk össze. Biztosítjuk a nyugodt, szabad játszás feltételeit. Segítjük, támogatjuk a gyermekeket aktivitásukban, önállóságukban, kreativitásukban.
Figyelemmel kísérjük, a gyermekek képességeinek, készségeinek, szociális viselkedésének, kapcsolataiknak fejlődését, egyénre szabott segítségnyújtással.
 
Fontosnak tartjuk az egészséges életmódra nevelést, ezen belül: 
- az életkori sajátosságoknak, az évszaknak, időjárásnak, és egyéni szükségleteknek megfelelő napirend kialakítását,
- napi orvosi ellátást,
- a korszerű táplálkozást, a helyes táplálkozási szokások elsajátítását,
- a higiénés szokások kialakítását, higiénés szükségletek kielégítését,
- a megfelelő ruházatot,
- a mozgásban gazdag életvitelt,
- a lehetőségekhez mért minél hosszabb idejű tartózkodást- játék, alvás, étkezés- szabad levegőn,

 
Egyéb lehetőségek, szolgáltatások
Családok, Szülők, a bölcsődevezetővel egyeztetett időpontban meglátogathatják gyermekükkel, bölcsődénket. Még a bölcsődeválasztást, illetve beiratkozást megelőzően.
Kora tavasztól késő őszig az udvari játszásba is bekapcsolódhatnak alkalmanként a leendő bölcsődés gyermekek szüleikkel együtt. A délelőtti órákban 9 és 10 ó 30 perc közötti időszakban.
 
A bölcsőde vezetője igény szerint, egyeztetett időpontban szívesen beszélget a szülőkkel a bölcsődére való felkészülésről:
Bölcsődés lesz gyermekem, szeretnék segíteni neki, szeretném felkészíteni rá. Aggódom, mert nem ismerem a bölcsődei ellátást. Aggódom, mert nagyon kicsi a gyermekem és nem érti mi is fog történni vele. Aggódom, mert nem Én leszek vele napközben stb.
Kisgyermeknevelőink szívesen látogatják meg a felvett gyermekeket otthonukban, amennyiben a Szülők partnerek ehhez, még a beszoktatás kezdete előtt. Így alkalmuk nyílik megismerni a Családot. Beszélgetnek a szülőkkel a gyermekük napirendjéről, szokásairól (étkezés, alvás), önállósodásáról, játékáról és egyéb a szülők által is fontosnak tartott dolgokról, melyek által a kisgyermeknevelő megismerheti őket. Közben elmondják, hogy a bölcsődében, hogyan segítenek a gyermekeknek megszokni az új, ismeretlen dolgokat, beszélnek a szülővel történő beszoktatás fontosságáról. Megnyugtatják a szülőket, ha részesei lesznek a beszoktatásnak, azzal sokat segítenek gyermeküknek a bölcsődei élet megismerésében és elfogadásában, és sokat segítenek a kisgyermeknevelőknek is, gyermekük mielőbbi megismeréséhez.