Bölcsődei Felvételi Szabályzat-ismerje meg-


Bölcsődei Felvételi Szabályzat

1. 15/1998.(IV.30.)NM rendelet 36§ alapján bölcsődébe a csecsemő, kisgyermek 24 hetes korától 3 éves koráig, fogyatékos gyermek 5 éves koráig, illetve a 3 vagy 5 életév betöltésének évében december 31-ig vehető fel.
37.§ (1) A napos bölcsőde a fenntartó által meghatározott napi nyitvatartási időn belül biztosítja a gyermekek ellátását. Alapfeladatként nyújtott ellátás esetén, egy gyermek napi gondozási ideje, a 12 órát nem haladhatja meg.
40.§ (1) A bölcsődei ellátás keretében a gyermek életkorának és egészségi állapotának megfelelően biztosítani kell:
- a gondozás-nevelés feltételeit,
- így különösen a törvényes képviselő közreműködésével történő fokozatos beilleszkedés lehetőségét,
- a megfelelő textíliát, bútorzatot, a játéktevékenység feltételkeit,
- a szabadban való tartózkodás feltételeit,
- a fogyatékos gyermek egyéni fejlesztésének feltételeit (az erre felkészült bölcsődében),
- az egészséges táplálkozás követelményének megfelelő étkeztetést külön jogszabályban meghatározottak szerint.

Egy bölcsődei csportban legfeljebb 12-14 gyermek gondozható.

Bölcsődei ellátást Szülő, Gondviselő, Törvényes Képviselő akkor kérhet:
- ha egyik szülője munkaképtelen,
- ha munkába kíván állni,
- ha egyedülálló egy vagy több kiskorú gyermekkel,
- ha 3 vagy több gyermekes,
- ha a szülő tartósan kórházi kezelés alatt áll,
- ha felsőoktatási intézményben, vagy más intézményben tovább tanul, vagy átképzésre, képzésre jár, és ezt iskolalátogatási igazolás benyújtásával tudja is igazolni.
- ha a gyermek szülője, gondviselője, időskorú vagy szociális helyzete miatt nem tud a gyermek napközbeni ellátásáról gondoskodni,
- ha Gyermekjóléti szolgálat, Gyámügy, Családgondozó,Védőnő, Orvos javasolja (ekkor szükséges a szülő, gondviselő beleegyezése is).

Felvételkor előnyben részesül az:
- akit egyedülálló szülő nevel,
- akinek családjában három, vagy több gyermek van,
- akinek egyik szülője munkaképtelen,
- akinél egészségügyi vagy szociális indok áll fenn,
- aki gyermekvédelmi kedvezményben részesül.
A gyermek bölcsődébe való felvételét a szülő hozzájárulásával:
- a körzeti védőnő,
- a házi gyermekorvos, vagy házi orvos,
- szociális illetve családgondozó,
- gyermekjóléti szolgálat,
- gyámhatóság,
is kezdeményezheti.

Felvételi kérelem feltétele továbbá, hogy a Család Székesfehérváron bejelentett állandó lakcímmel, vagy tartózkodási hellyel rendelkezzen és ezt lakcímkártyával igazolni tudja.

A városi bölcsődék felvételi körzete Székesfehérvár közigazgatási területe az intézmények alapító okiratában rögzítettek szerint.
A szülők igazolható munkahellyel, vagy a felvétkor alkalmazásukról, legalább munkahelyi szándéknyilatkozattal rendelkezzenek, melyben a munkáltató, leendő munkáltató nyilatkozik arról, hogy a Szülő alkalmazásban áll, vagy egy- másfél hónapon belül alkalmazni fogja.

A gyermekek felvétele egész évben folyamatos, de férőhely függvénye.

A gyermek felvételét az erre rendszeresített Szülő által kitöltött felvételi jelentkezési lap benyújtásával lehet kérni.
Felvétel: a fenti bekerülési előnyöket, az igénylés idejét és a beérkezés sorrendjét is figyelembe véve, történik.
A bölcsődei felvételi kérelemhez csatolandó dokumentumok: -        
a -gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolata,
-         a gyermek lakcímet igazoló hatósági igazolványának (lakcímkártya) és társadalombiztosítási igazolványának (TAJ kártya) másolata,
-         a szülők/más törvényes képviselők lakcímet igazoló hatósági igazolványának (lakcímkártya) másolata,
-         a keresőtevékenységet folytató, vagy folytatni kívánó szülő/más törvényes képviselő munkáltatói igazolása, vagy a leendő munkáltatójának igazolása arról, hogy nála alkalmazásban fog állni, megjelölve annak kezdő időpontját is,
-         az illetékes munkaügyi kirendeltség igazolása a munkerő-piaci részvételt elősegítő programban, képzésben való részvétel esetén annak tényéről, idejéről, -         tanulói/hallgatói jogviszony esetén a köznevelési/oktatási intézmény által kiállított iskolalátogatási, illetve jogviszony igazolás,
-         amennyiben a szülő/más törvényes képviselő orvosilag igazolt állapotára tekintettel a gyermek napközbeni ellátásáról nem tud gondoskodni, a háziorvos igazolása,
-         a házi gyermekorvos vagy háziorvos igazolása arról, hogy a gyermek egészségi állapota alapján bölcsődében gondozható, 
-         három- vagy többgyermekes család esetén a Magyar Államkincstár igazolása a magasabb összegű családi pótlék folyósításáról,
-         amennyiben a szülő/más törvényes képviselő egyedülálló, a Magyar Államkincstár igazolása a magasabb összegű családi pótlék folyósításáról,
-         rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, valamint hátrányos helyzetű, illetve halmozottan hátrányos helyzetű gyermek esetén a jogosultság megállapításáról szóló határozat,
-         védelembe vett gyermek vonatkozásában a gyámhatósági határozat, 
-         diétás étkezést igénylő gyermek tekintetében a szakorvosi igazolás. 
 
2.
A gyermek felvétel előtt orvosi vizsgálaton vesz részt, amely megállapítja hogy:
- a gyermek egészséges közösségben gondozható, nevelhető,
- enyhe fokban sérült, különleges ellátást, korai fejlesztést nem igénylő, egészséges csoportba integráltan ellátható-e?

3. A bölcsőde vállalhatja fogyatékos gyermek korai fejlesztését, gondozását, fejlesztő felkészítését, amennyiben ennek tárgyi és személyi feltételeivel rendelkezik.
A bölcsődébe történő felvételt fogyatékos gyermek esetén a fentiekben foglaltakon túl, a gyermek habilitációját segítő szakember, és a közoktatásról szóló 1993.LXXIX. Törvény (a továbbiakban:Kt.) 30.§-ának (3) bekezdésében, valamint 34.§-ának a) pontjában szabályozott szerv (továbbiakban: szakértői bizottság) is kezdeményezheti, ha a bölcsődében a gyermek korai fejlesztése megszervezhető.

4. A vizsgálat eredményét a bölcsődei törzslapban rögzíteni kell. Minden felvett gyermek személyes adatait a bölcsődei felvételi könyvben rögzíteni kell.

5. A gyermek felvétele előtt a gyermek jelenlegi fejlettségi szintjéről a védőnője ad tájékoztatást, az erre rendszeresített védőnői környezettanulmányon.

6. Túljelentezés esetén a Szülő az elutasítást követően fellebbezhet a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Intézményi és Egészségügyi Irodáján.
A bölcsődei felvételnél a felvett létszám a férőhelyek 100%-át nem haladhatja meg.

7. A bölcsőde nyitvatartási idejét a bölcsődevezető javaslatára Székesfehérvár Önkormányzata Közgyűlése határozza meg.
A bölcsőde nyitvatartási ideje: munkanapokon délelőtt 5 óra 30 perctől, délután 17 óra 30 percig tart.

8. A mindenkori bölcsődei térítési díjakról az 1/1989./1.18/SZEM. MMPM számú együttes rendelet figyelembe vételével Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése dönt.

9. A gyermek bölcsődei elhelyezése megszűnik ha:
- ha a megszüntetést a szülő kéri,
- ha a bölcsőde orvosának megállapítása szerint a gyermek egészségi állapota, illetőleg a többi gyermeket veszélyeztető magatartászavara miatt,
(magatartászavar megállapítása előtt kikéri más szakember- pszichológus, gondozónő, gyógypedagógus) véleményét is.
- ha a gyermek hozzátartozója ismételt figyelmeztetések ellenére megsérti a házirendet,
- testvér születése után, a szülési szabadság leteltével, ha az édesanya nem áll munkába.
- ha a térítési díjat felszólítás ellenére sem fizeti meg,
- ha a gyermek óvodai felvételt nyert.

10. A gyermek a bölcsődében 3. életév betöltéséig gondozható-nevelhető.
A gyermeket testi és szellemi fejlettségétől függően orvosi vélemény alapján lehet átadni az óvodának.
Tárgy év december 31-ig, a harmadik életévét betöltő gyermek óvodába megy, ha fejlettségi elmaradása nem indokol még egy év bölcsődei ellátást.
Ha igen, abban az esertben orvosi javaslatra a gyermek 4. életévének betöltését követő augusztus 31-ig gondozható bölcsődében.

Szfvár 2017..