Házirendünk


 
 A bölcsőde neve és címe: 8. számú Bölcsőde 8000 Székesfehérvár, Tóvárosi ln. 69.
Telefonszáma:                  22/ 312-932 Bölcsődevezető neve:  Blaskovics Zsuzsanna                       Megbízott helyettes neve: Kiss Endréné   A bölcsőde naponta 5.30 órától 17.30 óráig fogadja és látja el a gyermekeket. Kérjük, hogy reggel 8.00 – 8.30 óráig ne zavarják a reggeliztetést! Ez idő alatt a kisgyermeknevelők nem tudnak ajtót nyitni és foglalkozni az érkező szülővel és gyermekkel. Gyermekükkel előtte, vagy utána érkezzenek! A gyermekek hazaviteléről kérjük délután 17.30 óráig gondoskodjanak!   A bölcsődéből a gyermekeket csak szülő /törvényes képviselő/ vagy az általa írásban megbízott személy viheti el. 14 év alatti személy a feladattal nem bízható meg.   A bölcsődei öltöztetőben minden gyermeknek külön szekrénye van, ruhái tárolására. Kérjük, hogy csak a legszükségesebb dolgokat tárolják a szekrényben, mert a bölcsődében hagyott értéktárgyakért felelősséget vállalni nem tudunk.   Kérjük, hogy a fertőzések elkerülése érdekében otthonról ételt, italt ne hozzanak a bölcsődébe, a szekrényekben azt ne tárolják! A balesetek megelőzése és elkerülése, valamint gyermekeik védelme érdekében ékszert /fülbevaló, nyaklánc, karlánc/ a gyermekek ne hozzanak magukkal!   A bölcsőde egészséges gyermekeket ellátó Intézmény. A közösség egészsége érdekében lázas - 37,5oC, és ennél magasabb hőmérsékletű -, antibiotikumot szedő vagy fertőzésre gyanús gyermek a bölcsődét nem látogathatja. A családban előforduló fertőző betegségekről a bölcsődét kérjük haladéktalanul értesíteni. Ha a gyermek gyógyszert, gyógyhatású készítményt kap, kérjük, erről a szülő írásban tájékoztassa a kisgyermeknevelőt!   Abban az esetben, ha a gyermek napközben megbetegszik a bölcsődében, a kisgyermeknevelő értesíti a szülőt, törvényes képviselőt. Ehhez feltétlenül szükséges a pontos lakcím és telefonszám. Kérjük, hogy ilyen esetben minél előbb gondoskodjanak a gyermek hazaviteléről - illetve orvosi ellátásáról -, ezzel is növelve a mielőbbi gyógyulás esélyeit.   KÉRJÜK, A TÖBBI GYERMEK EGÉSZSÉGÉNEK VÉDELME ÉRDEKÉBEN IS, HOGY BETEG GYERMEKET NE HOZZANAK BÖLCSŐDÉBE!   Kérjük, ha a gyermek betegség, vagy egyéb ok miatt nem veszi igénybe az ellátást, akkor a távolmaradást és annak várható időtartamát haladéktalanul jelezzék a bölcsőde felé.
A hiányzás első napján, ha reggel 8 óráig nem szólnak/telefonálnak a bölcsődébe, gyermeküket aznap jelenlévőnek kell, hogy tekintsük. A térítési díj fizetésére kötelezett személy a bejelentést követő naptól a távolmaradás idejére mentesül az intézményi gyermekétkeztetésért fizetendő térítési díj fizetésének kötelezettsége alól. Kérjük, haladéktalanul jelezzék, ha a távolmaradásra okot adó körülmény megszűnt és azt, hogy a gyermek mikor veszi igénybe újból a gyermekétkeztetést. A betegség miatt hiányzó gyermeket gyógyulása után csak „Egészséges, közösségbe mehet” orvosi igazolással tudjuk fogadni. A megkapott kötelező védőoltásról folyamatos tájékoztatást kérünk. Kérjük, hogy a beíratott gyermekek tekintetében a bölcsődei ellátást folyamatosan vegyék igénybe. Kérjük a szülőket, hogy gyermekük gyógyszer vagy ételérzékenységéről azonnal tájékoztassák a bölcsődevezetőt, és a kisgyermeknevelőt! Táplálékallergiás gyermek esetén kérjük a szakorvos igazolását benyújtani.   A bölcsődei ellátás megszüntetésének lehetséges módjai: -        szülő, törvényes képviselő kérelmére, -        szülő, törvényes képviselő részéről megvalósuló, a házirend ismételt súlyos megsértése esetén, -        az ellátás feltételei, okai már nem állnak fenn. Amennyiben a gyermek bölcsődei ellátását több alkalommal és legalább egybefüggő
10 napig indokolás nélkül nem veszik igénybe, az a bölcsődei ellátás megszüntetését vonhatja maga után. Az ismételt – indokolás nélküli – hiányzás a házirend súlyos megsértésének minősül! Indokolatlan hiányzás esetén a szülő, törvényes képviselő részére levélben felszólítás kerül kiküldésre arra vonatkozóan, hogy igazolja gyermeke távollétét. Ha az igazolás benyújtására a levél kézhezvételétől számított 5 napon belül nem kerül sor, a gyermek bölcsődei jogviszonya megszüntetésre kerül.   A család és bölcsőde kapcsolatának erősítésére lehetőséget biztosítunk a szülővel történő fokozatos beszoktatáson túl a kisgyermeknevelő-szülő napi találkozásaira, szóbeli információcserére, szülőértekezletekre, szülő csoportbeszélgetésekre, vezetői fogadónapra, melynek időpontja: minden hónap első hétfője /kérjük reggel jelezni a csoportban a kisgyermeknevelőnek, hogy mikor kíván beszélni a bölcsődevezetővel, mert csak abban az esetben tud akár zárásig itt maradni/. Módot adunk a családoknak a bölcsőde életébe történő betekintésre /kérjük, hogy a látogatásuk időpontját előre egyeztessék a kisgyermeknevelővel/. Beszoktatási idő alatt a szülő csak a saját gyermekével foglalkozhat. A szülő, vagy törvényes képviselő a gyermek érdekeinek védelme, a gyermeki jogok sérelme, továbbá az intézmény dolgozói kötelezettségszegése, a gyermekre vonatkozó – külön jogszabály szerint vezetett – adatlapjaiba való betekintés megtagadása esetén panaszjoggal élhet a bölcsőde vezetőjénél, vagy az Érdek-képviseleti Fórumnál. A bölcsődevezető, illetve az Érdek-képviseleti Fórum a panaszt kivizsgálja, és tájékoztatást ad a panasz orvoslásának más lehetséges módjáról. A gyermek szülője vagy más törvényes képviselője az intézmény fenntartójához vagy a gyermekjogi képviselőhöz fordulhat, ha a bölcsődevezető vagy az Érdek-képviseleti Fórum 15 napon belül nem küld értesítést a vizsgálat eredményéről, vagy ha a megtett intézkedéssel nem ért egyet. Az Érdek-képviseleti Fórum tagjai: az ellátásban részesülő gyermekek szülei vagy más törvényes képviselői közül választott 6 fő (gyermekcsoportonként 1 fő), az intézmény dolgozói közül választott 3 fő (a bölcsődevezető, a bölcsődevezető-helyettesi megbízással rendelkező kisgyermeknevelő kivételével, gondozási egységenként 1 fő), a fenntartó részéről 1 fő. Az intézményben a bölcsődevezető biztosítja az Érdek-képviseleti Fórum üléseinek zavartalan lebonyolítását. Az Érdek-képviseleti Fórum negyedévenként ülésezik, illetve szükség szerinti összehívásáról az elnök gondoskodik. Az Érdek-képviseleti Fórum megvizsgálja a hozzá benyújtott panaszokat és a hatáskörébe tartozó ügyekben dönt, továbbá intézkedéseket kezdeményezhet a fenntartónál, a gyermekjogi képviselőnél, illetve más hatáskörrel rendelkező szervnél. Az Érdek-képviseleti Fórum a bölcsődevezetőnél véleményt nyilváníthat a gyermeket érintő ügyekben, valamint javaslatot tehet az intézmény alaptevékenységével összhangban végzett szolgáltatások tervezéséről, működtetéséről, valamint az ebből származó bevételek felhasználásáról. A végzett munkáról a szülői értekezleteken, szülőcsoport-beszélgetéseken számol be a szülőknek, törvényes képviselőknek az Érdek-képviseleti Fórum elnöke. Az Érdek-képviseleti Fórum üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, mely tartalmazza az eljáró szerv megnevezését, készítésének helyét és idejét, az ügyre vonatkozó lényeges nyilatkozatokat és megállapításokat, a jelenlévők és a jegyzőkönyvvezető aláírását.
A jegyzőkönyv egy-egy példányát az érintettnek, a tagoknak és a bölcsődevezetőnek meg kell küldeni, aki gondoskodik annak megőrzéséről.   Kérjük, hogy a térítési díjakat az intézmény által előre kijelölt napon fizessék be. A térítési díjat a beszoktatás első napjától fizetni kell, függetlenül az első napokban itt töltött idő mértékétől. Ha a térítési díj fizetésére kötelezett személyi térítési díj fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, a bölcsődevezető 15 napos határidő megjelölésével írásban felhívja a kötelezettet az elmaradt térítési díj befizetésére. Ha a határidő eredménytelenül telt el, a kötelezett nevét, lakcímét és a fennálló díjhátralékot nyilvántartásba veszi. A díjhátralékról negyedévenként tájékoztatja a fenntartót. Fizetési és egyéb problémáik megoldásához keressék fel a bölcsődevezetőt, aki felvilágosítással áll az Önök rendelkezésére. A bölcsőde területén és a bölcsőde udvarán, valamint a bejáratától számított 5 méteres távolságon belül szigorúan tilos a dohányzás! A babakocsikat csak az erre a célra kijelölt helyen kérjük tárolni. A bölcsőde ünnepnapokon és a hivatalos munkaszüneti napokon zárva tart. A nyári és téli zárást, a szülők igényeihez igazodva az irányító szerv állapítja meg, melyről a szülőket tájékoztatjuk. A nyári és téli zárás idején, valamint a nevelés-gondozás nélküli munkanapon igény szerint ügyeletes bölcsődét biztosítunk.     Köszönjük, hogy a házirend betartásával segítik az egészséges kisgyermekellátást, munkánkat! Székesfehérvár, 201………………………….             Érdek-képviseleti Fórum elnöke                                          bölcsődevezető