Játék a Bölcsődében


A játék a gyermekkor legfontosabb tevékenysége, amely segíti a gyermeket a világ megismerésében és befogadásában. A játék a játszás elősegíti testi, érzelmi értelmi és szociális fejlődését. A nevelő a játék feltételeinek biztosításával (megfelelő hely, idő, eszköz és hangulat) és nevelői magatartásával segíti a nyugodt, elmélyült játéktevékenységet, kreativitást. A gyermek életkori sajátosságaitól, igényétől és a helyzettől függően kezdeményez, szerepet vállal a játékban, annak tartalmát ötleteivel, javaslataival színesíti. A többi gyermekkel való együttlét örömforrás a kisgyermek számára, a társak viselkedése mintát nyújt, segítve a szociális képességek fejlődését. A játék ad lehetőséget a társas kapcsolatok fejlődésére is.
A bölcsődei játékkészlet kialakításában a gondozás-nevelés alapelvei és a minimum feltételek a meghatározóak.
A játék hat a gyermekek tulajdonságaira, képességeire, magatartásformáira, fejleszti azokat, ez kihat, és alapjául szolgál a későbbi munkavégzésére is.
nyuszi.PNG
  
A játékfejlődés menete:

- cél biztos nyúlás,
- fogás,
- egy tárgyas manipuláció,
- két tárgyas manipuláció,
- több tárgyas tevékenység,
- egyforma válogatás,
- sorba rakás
- építés,
- úgy tesz mintha (egy, nem játékhelyzetben szokásos, saját viselkedést játszik el, úgy tesz, mintha aludna, enne, mosakodna stb.),
- tárgyakhoz kapcsolódó cselekvés utánzása
- személyhez kapcsolódó cselekvés utánzása,
- eszköz segítségével tárgyat megszerez,
- tárgy megszerzése céljából, pl. székre mászik,
- szerepjáték kezdeti formája,
- szerepjáték.
 
Játékkészletünket és nevelési programunkat a gyermekek fejlettségi szintjének és életkori sajátosságainak figyelembe vételével állítjuk össze, így biztosítjuk aktivitásuk, készségeik, képességeik fejlődését, szabad játéktevékenységük feltételeit. Mindezek fontos elemei az optimális fejlődésük biztosításának.
Játék főbb helyzetei: ének-zene, vers, mese (rövid), képnézegetés, bábozás, rajzolás, firkálás, festés ecsettel-ujjal, gyurmázás, papírhajtogatás, papírtépés, ragasztás, vágás, játékos torna, logikai készségfejlesztő tevékenységek, környezet, természet megismerése. Ezekkel a tevékenységekkel segítjük a tapasztalatszerzést, a tanulási folyamatokat /nem tanítunk, de biztosítjuk a tanulás lehetőségét/.